Wanneer jy eiendom aankoop, bepaal die koopooreenkoms dikwels dat die deposito (gewoonlik 10% van die koopprys) aan die aktebesorger (die prokureur wat gaan toesien tot die oordrag van die eiendom in jou naam) betaal moet word, om in trust gehou te word tot en met die suksesvolle registrasie van die oordrag.

Maak seker dat jy waardevolle rente op jou deposito verdien. Gaan die koopooreenkoms na en maak seker dat daar ‘n klousule is wat bepaal dat die deposito in ‘n rentedraende trustrekening belê moet word, met die rente wat aan jou as die koper toegeken word. ‘n Instuksie om die deposito so te belê is gewoonlik ook deel van die standaarddokumente wat jy gedurende die oordragproses onderteken. ‘n Belangrike wenk hier is om al jou FICA documente gereed te hê, aangesien die beleggingsrekening eers geopen kan word nadat jy “ge-FICA” is. Na die oordrag doen die aktebesorger aan jou verslag oor die netto rente wat op die deposito verdien is. Dit is na aftrekking van bankkoste, hanterings- en ander fooie, sowel as hierdie

nuwe heffing; bestaande uit ‘n vaste en voorgeskrewe 5% aftrekking ten gunste van die Getrouheidsfonds vir Regspraktisyns. Hierdie nuwe aftrekking van 5% gehef op die rente wat verdien is, is ‘n verpligte aftrekking ingevolge die nuwe Wet op Regspraktisyns, wat op 1 Maart 2019 in werking getree het. Dit gee ‘n hupstoot aan die Getrouheidsfonds. In die meeste transaksies sal dit slegs ‘n klein bedrag wees, bestaande uit die 5% heffing op die rente wat verdien is. Dit is soortgelyk as om ‘n versekeringspremie te betaal om te verseker dat jou fondse in veilige en beskermde bewaring is.