HONDE WAT AANHOUDEND BLAF? BURE WAT RUMOER EN ‘N INTERDIK AS OPSIE

“Nuisance usually involves repeated infringement of the Plaintiff’s property rights. An objective weighing up of the interests of the various parties, taking into account all the relevant circumstances is required in these matters” (Geneem vanuit die uitspraak hieronder.)

Indien die honde langsaan nie ophou met blaf nie en dit jou direk raak, lees gerus verder.

‘n Onlangse saak in die Hoë Hof wys vir ons hoe die reg ons in die algemeen teen rumoerige bure sal beskerm.

Die Chihuahua
• ‘n Landelike ontwikkeling spog met vrylopende wilde diere, waaronder kameelperde, koedoes en vlakvarke. Die eienaarsvereniging se reëls bepaal gevolglik dat geen troeteldiere of plaasdiere op enige openbare ruimte, straat of privaat eiendom in die landgoed aangehou mag word nie.
• Die eienaarsvereniging het wel spesiale toestemming aan ‘n huisgebonde inwoner verleen om ‘n miniatuur chihuahua aan te hou. Die inwoner was tydelik huisgebonde nadat hy in ‘n motorongeluk beseer is. Die vereniging het dit duidelik gemaak dat die toestemming teruggetrek kon word, indien daar enige klagtes sou wees.
• Die bure het formele klagtes ingedien met die strekking dat die hond van vroegoggend aanhoudend sou blaf. Die vereniging het die toestemming om ‘n hond aan te hou weer ingetrek. Hierna het hulle by die hof aansoek gedoen vir ‘n interdik om die hond se eienaar (en sy moeder wat ook in die huis gewoon het) te verbied om die hond langer op die landgoed aan te hou.
• Die hof kon nie bepaal of die inwoners aan die vereniging se bestuursreëls gebonde was nie. Die hof het wel die interdik toegestaan op die gemeenregtelike beginsels van oorlas. Die hof bevind dat die bure daarop geregtig was om hul eiendom en die omringende natuur in vrede en rustigheid te geniet. Die wyse waarop die inwoners hul eiendom benut en spesifiek die aanhou van ‘n blaffende hond is nie versoenbaar met algemeen aanvaarbare buurmanskap nie.
• Die hof het die uitspraak redelik getemper, waarskynlik as gevolg van die brose geestestoestand van die inwoner, wat ook ‘n moontlike selfmoordpoging ingesluit het. Die hof maak ‘n voorwaardelike bevel – die hond kan bly, maar onderhewig aan duidelike voorskrifte. Die hond moet binne die huis aangehou word, die hond moet onder deurlopende toesig wees en die hond se eienaar moet pro-aktiewe stappe neem om seker te maak dat dit nie ‘n oorlas vir die bure en ander eienaars in die landgoed is nie.

Vier stappe wat jy kan probeer om dinge aan te spreek voordat jy hof toe draf
1. Indien jy met ‘n regsproses gaan afskop, sonder enige waarskuwing of sonder enige direkte versoeke aan die troeteldier se eienaar, gaan daar geen wenners wees nie. Begin eerder met ‘n vriendelike aanslag en mik na ‘n wen-wen situasie. Gelukkig is daar ‘n stap vir stap WikiHow artikel wat van hulp kan wees “How to Deal With a Neighbor’s Barking Dog” hier beskikbaar.
2. Indien dit nie werk nie, kan jy die situasie steeds sinvol beredder. Kyk of julle kan ooreenkom op ‘n proses van mediasie of arbitrasie. Gee dan aan jou regsverteenwoordiger opdrag om die nodige reëlings te tref. Indien jy in ‘n Gemeenskapskema woon met ‘n Huiseienaarsvereniging of Regspersoon wat gemeenskaplike aangeleenthede hanteer, kan jy die Gemeenskapskema se Ombuddiens nader om die dispuut teen ‘n lae voorgeskrewe fooi aan te hoor en te besleg.
3. Jy kan ook by jou plaaslike owerheid of munisipaliteit aanklop om die munisipale verordeninge oor die aanhou van diere, uitermatige geblaf, onredelike geraas en oorlas en rusverstoring in die algemeen te verhoed en die verordeninge af te dwing en toe te pas.
4. Die SAPD sal gewoonlik slegs in ernstige gevalle van oormatige geraas op ‘n klagte reageer. Indien jy hulle wel so ver kan kry om te reageer, kan ‘n enkele besoek van ‘n polisiebeampte al reeds die gewenste resultaat oplewer.
Om hof toe te gaan behoort slegs as ‘n finale opsie oorweeg te word, nadat alle ander moontlikhede probeer is, maar sonder sukses.

Die regter spreek van die begin van sy uitspraak sy duidelike misnoeë met die partye uit omdat hulle nie in staat was om die dispuut onderling uit te sorteer nie.

Uiteindelik moet jy steeds weet, dat dit nie nodig is om ‘n aanhoudende en langdurige stoornis of getjank of gekef onbepaald te verduur nie. Daar is verskeie maniere waarop ons reg jou van hulp kan wees.

________________________________________

SKULDEISER: KAN JY LIKWIDASIE GEBRUIK OM SKULDE IN TE VORDER?

“Creditors have better memories than debtors” (Benjamin Franklin)

As jy spartel om betaling van ‘n glibberige maatskappy te kry wat vir jou geld skuld, kan ‘n aansoek vir likwidasie dalk net die gewenste resultaat lewer. Die direkteure word skielik gekonfronteer met die risiko om beheer te verloor oor die maatskappy, die besigheid en die gepaardgaande bates. Indien die direkteure goedsmoeds besig is om ‘n verskuldigde betaling aan jou te vermy, kan ‘n aansoek om likwidasie hul skielik dwing om aanvaarbare reëlings vir die betaling of afbetaling van hul skulde met jou te tref.

Wees daarom gewaarsku – jy kan dit slegs doen as die skuld self vasstaan en nie betwis word nie. Die Hoogste Hof van Appèl het onlangs hieroor beslis.

Die betwiste eis van R9 miljoen

• Maatskappy A verskaf finansiering in die landbou sektor. Maatskappy A maak drie verskillende lenings aan Maatskappy B, met ‘n totale bedrag van R9,2 miljoen wat verskuldig is.
• B het nie die bedrae terugbetaal nie en A het terstond by die Hoë Hof aansoek gedoen om B in likwidasie te plaas.
• B het die aansoek om likwidasie teengestaan en wel op die volgende gronde –
o Maatskappy A se verteenwoordiger het goed geweet dat Maatskappy B se verteenwoordiger (ons noem hom C), nie die nodige magtiging van Maatskappy B gehad het om enige van die gewraakte leningsooreenkomste aan te gaan nie.
o Die lenings is uitsluitlik gemaak om C se persoonlike boerderybedrywighede te bevoordeel; Maatskappy B het geen voordele ontvang nie.
o Die leningsooreenkomste was “gesimuleerde transaksies” en gevolglik nietig en onafdwingbaar (Maatskappy B het ‘n vroeëre bewering van bedrieglike samespanning tussen die maatskappy se verteenwoordigers laat vaar).

Die aansoek word teengestaan – wat moet die skuldenaar aantoon?

Die Appèlhof bevestig dat ‘n skuldenaar wat ‘n aansoek om likwidasie teenstaan, nie sy verweer teen die eis volledig hoef te bewys nie. Dit is slegs vir die skuldenaar nodig om die skuld in dispuut te plaas op gronde wat –
1. Redelik is, en
2. Wat in goeder trou aangevoer word.
Die hof sal beslis, op sterkte van die verweer wat geopper is en die ondersteunende dokumentasie wat by die hof ingedien is, of die skuldenaar voldoende feite openbaar het, om, indien dit by ‘n opvolgende verhoor bewys kan word, ‘n aanvaarbare verweer daar te stel. Indien die verweer nie onredelik bevind word nie en indien goeie trou nie uitgesluit kan word nie, sal ‘n aansoek vir likwidasie waarskynlik van die hand gewys word.

‘n Duidelike les vir skuldeisers

Die hof wys in die uitspraak daarop dat ‘n aansoek vir likwidasie ‘n drastiese stap is. Waar die skuldenaar die afdwingbaarheid van die skuld in goeder trou en op redelike gronde in dispuut plaas, is ‘n aansoek om likwidasie nie die aangewese proses vir ‘n skuldeiser om te volg nie.

‘n Aansoek om likwidasie kan ‘n effektiewe manier wees om onbetwiste skulde in te vorder. As die skuld egter in dispuut is, bly weg van likwidasie. Dit kan ‘n vermorsing van tyd en geld wees. Die skuldenaar stel homself onnodig bloot aan sanksies van die regbank, insluitende bestraffende kostebevele indien die optrede as ‘n vergryp van die regsproses verklaar word.

________________________________________

KOOP EN VERKOOP VAN EIENDOM : WIE BETAAL VIR JAN TAKS?

Nota: Hierdie is slegs ‘n algemene oorsig oor komplekse bepalings. Ons het ook hier met uitsluitings en uitsonderings te make. Dink aan nulkoers transaksies en transaksies waar ‘n lopende saak verkoop word. Dit is ‘n gebied waar jy voor die tyd toegepaste advies op jou voorgenome transaksie moet inwin.

Of jy ‘n eiendom koop of verkoop, iemand gaan vir SARS vir die voorreg moet betaal. Daarom is dit van die uiterste belang om hierdie aspek volledig in jou onderhandelinge te hanteer en volledig in die koopooreenkoms in te voeg. Anders sit een van die partye met ‘n onwelkome en onvoorsiene uitgawe wat nie deel van sy begroting was nie.

Dit is belangrik om tussen die partye se BTW status en die aard van die verkoopstransaksie te onderskei. In breë trekke onderskei ons as volg:-

1. Die Verkoper moet BTW op die transaksie betaal indien die Verkoper ‘n “handelaar” is (geregistreer is vir BTW of verplig is om vir BTW te registreer) en die eiendom in die normale verloop van die Verkoper se sakebedrywighede verkoop word. Dink maar aan verkope deur eiendomsontwikkelaars en spekulante en die verkoop van handelspersele en kommersiële geboue. Die verkoper moet seker maak dat die koopooreenkoms dit duidelik uitspel dat BTW bykomend tot die koopprys betaal moet word. Onthou dat waar ‘n koopprys geen melding maak van BTW nie, dit aanvaar word dat BTW reeds by die aangeduide koopprys ingesluit is. As verkoper moet jy dan die BTW aan die Ontvanger oorbetaal, ongeag of jy dit van die koper met die verkoopprys verhaal het, of nie.
2. Die koper betaal in alle ander gevalle die Hereregte (indien enige) op die transaksie. Die mees algemene geval is die privaat koop van ‘n residensiële woning. ‘n Koper moet hierdie dus in sy kosteberekeninge inbring met die koop van ‘n residensiële eiendom. Die heersende Hereregte word in die onderstaande Tabel uiteengesit:

________________________________________

WAAR IS JOU 2017 BEGROTINGSVOORSTEL?

Ons Minister van Finansies Pravin Gordhan is geskeduleer om sy Begrotingsrede op 22 Februarie 2017 in die Parlement aan te bied. Jou idees en voorstelle vir die 2017 Nasionale Begroting word aangevra en afgewag. Jy kan jou begrotingsvoorstelle aanbied by die webwerf “Budget Tips” en jy kan ook meer uitvind op die Nasionale Tesourie se webwerf .

________________________________________

FEBRUARIE SE WEBWERF: BLINK IDEES VIR KLEIN SAKE IN 2017

“Whosoever desires constant success must change his conduct with the times” (Niccolo Machiavelli)

Die mees suksesvolle klein sake gaan altyd die wees wat kan aanpas by hul veranderende omgewing en omstandighede en wat die nuwe geleenthede wat dit meebring kan aangryp.

So wat hou 2017 vir ons in? Vir ‘n interessante oorsig oor toepaslike scenario’s en vir sinvolle gedagtes oor watter geleenthede dit vir ons in Suid-Afrika inhou, besoek gerus Cherryflava se webwerf en hul artikel “South African small business opportunities in 2017”.

Uit die HAT:

salpeter s.nw (chem) kristalvormige delfstof (kaliumnitraat) waarvan potas ‘n hoofbestanddeel is, as kunsmisstof en vir die vervaardiging van buskruit, vuurhoutjies en vuurwerk gebruik. KalisalpeIter: ‘n Skeepslading salpeter uit Suid-Amerika invoer. (Latyn sal petrae klipsout)